Tag: วัด

Let's go, เพชรบุรี

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อมเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบันเหลือเพียงโบสถ์ที่ปรักหักพังเท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีความงดงามน่าชมไม่แพ้วัดอื่นๆ

Let's go, เพชรบุรี

วัดข่อย

พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดข่อย ถ.คีรีรัฐยา อ.เมือง จ.เพชรบุรี ติดกับพระนครคีรี (เขาวัง) เป็นพระธาตุที่มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด โดยมีต้นแบบมาจากภาพยันต์ฉิมพลีของวัดท่าไชยศิริ อ.บ้านลาด นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่รวมงานช่างศิลป์สิบหมู่ระดับสุดยอดฝีมือของเมืองเพชรบุรี ทั้งช่างปูนปั้น ช่างแกะสลัก ช่างลายรดน้ำ สามารถเข้าชมและสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้ทุกวัน