Let's eat, ราชบุรี

Fuel Coffee

ชื่อร้าน Fuel Coffee ฟังแล้วคงถูกใจเหล่าคอกาแฟไม่น้อย เพราะบางท่านว่าขาดกาแฟแล้วจะขาดใจ สมองไม่แล่นเหมือนรถไม่วิ่ง