News & Event

[ราชบุรี] เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ ๑๑

❖….ท่องเที่ยววิถีไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่เมืองห้าม…พลาด : ชุมชนคนอาร์ต ราชบุรี ในงาน “เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 11 ” ณ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น. ❖…..ชมการแสดงวัฒนธรรมประเทศกลุ่มอาเซียน “หนังใหญ่”